Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhmmW-Xm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

SEAREFICO

Welcome to SEAREFICO GROUP – Small Enough to Listen, Big Enough to Deliver.

SEAREFICO – Tập đoàn hàng đầu về Khoa học Kỹ thuật tại Việt Nam với hệ sinh thái đa ngành nghề: Tổng thầu Xây dựng, Cơ điện, Lạnh công nghiệp, vật liệu xây dựng xanh, năng lượng mặt trời, bất động sản.

  • hZWYmZhmmW-Xm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpcJlrb7Cx

Company Menu

Culture Tour

Life at SEAREFICO

SEAREFICO 's Activities

hZWYmZhmmW-Xm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...